Regulamin konkursu na Dzień Kobiet

Regulamin konkursu "Konkurs z okazji Dnia Kobiet"
 

 

 

§ 1
DEFINICJE

 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają̨:
a) „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Konkurs z okazji Dnia Kobiet” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
b) „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Jednoosobowa działalność gospodarcza: Cameron Hair przy Kolejowa 159/15. Organizator jest fundatorem nagrody w Konkursie.
c) „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach fanpagea na Facebooku: https://www.facebook.com/CameronHairPl oraz profilu instagramowego https://www.instagram.com/cameron_hair_pl/

d)„Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

e) „Nagroda Główna” – 300 zł za I miejsce na zakupy w Cameron Hair o wartości jednostkowej 300,00 złotych brutto (słownie: trzysta złotych zero groszy złotych)

f) ,,Nagrody wyróżnienia"- 200zł za II miejsce na zakupy w Cameron Hair o wartości jednostkowej 200,00 złotych brutto (słownie: dwieście złotych zero groszy złotych) oraz 100 zł za III miejsce na zakupy w Cameron Hair o wartości jednostkowej 100,00 złotych brutto (słownie: sto złotych zero groszy złotych).

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 2021-03-03 o godz. 12 : 00 i trwa do 2021-03-11 do godz. 23 : 59
2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem:

  • Strony konkursowej (tj. strony internetowej organizatora)
  • Fanpagea na Facebooku
  • Profilu na Instagramie

 

4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 

§ 3
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

  • Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na Stronie konkursowej, wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu w formie wysłania wiadomości na adres mailowy Organizatora sklep@cameron-hair.pl lub wiadomości prywatnej do Organizatora na Fanpageu na Facebooku https://www.facebook.com/CameronHairPl o treści: „Zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu” oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.”
  • Wykonać zadanie konkursowe

 

2. Spełnienie warunków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
3. Zadanie konkursowe polega na: ocenie pracy przez organizatora
4. Nagrodę Główną̨ otrzyma Uczestnik który: Wyśle najlepsze zdjęcie lub ponad jedno zdjęcie ilustrujące metamorfoze fryzury przy użyciu dopinanych włosów.

4a). Nagrody Wyróżnienia otrzymają dwaj kolejni Uczestnicy, którzy: Wyślą najlepsze zdjęcie lub ponad jedno zdjęcie ilustrujące metamorfoze fryzury przy użyciu dopinanych włosów.

5. W terminie 2 dni roboczych od zakończeniu Konkursu Organizator poinformuje Uczestników o wynikach Konkursu.

6. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą̨ zapisywane w bazie danych Organizatora.
7. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą̨ zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
8. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 7 nie będą̨ przyjmowane.
9. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

 

§ 4
NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 

1. Po zakończeniu trwania Konkursu, spośród Uczestników zostanie wyłoniony Zwycięzca oraz dwóch uczestnikowych zostanie Wyróżnionymi.
2. Do zadań Organizatora stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Organizatora określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

 

§ 5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późń. zm.).
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem danych Zwycięzcy Konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail) na Stronie konkursowej oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Zwycięzcy Konkursu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługują̨ prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, zadania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

 

§ 6
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

 

1. Zwycięzca Konkursu oraz Wyróżnieni w Konkursie zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody poprzez Stronę konkursową oraz za pomocą bezpośredniej wiadomości e-mail.
2. Nagrodzony Uczestnik Konkursu oraz Wyróżnieni w Konkursie są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.:

  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • adres urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody.

 

3. Zwycięzca Konkursu oraz Wyróżnieni, powiadomieni o wygranej powinni wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na następujący adres e-mail: sklep@cameron-hair.pl. Jednocześnie Zwycięzca i Wyróżnieni wyrażają zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na Stronie konkursowej wraz z podaniem jego imienia, nazwiska i miejscowości.
4. Organizator wyda bony na zakupy w postaci doładownia salda na koncie założonym w sklepie Cameron Hair Zwycięzcy i Wyróżnionym do 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia ostatnich wyników.
5. Organizator przyzna Zwycięzcy Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, tj. Nagrody Głównej, przeznaczonej na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody uzyskanej w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz zostanie pobrana jako podatek od Nagrody przyznanej w Konkursie, odprowadzana przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
6. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.
7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

 

§ 7
REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs „Konkurs z okazji Dnia Kobiet” na następujący adres: Kolejowa 159/15, 34-400 Nowy Targ. lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: sklep@cameron-hair.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą̨ rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię̨, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji lub za pomocą wiadomości mailowej, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem.
7. Odpowiedzi będą̨ udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

 

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 2021-03-03
2. Regulamin Konkursu jest dostępny na:

 

3. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst regulaminu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
6. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiazywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel